EEA GrantsEmpathy in Art

Efemérna architektúra

Fakulta architektúra a dizajnu STU v Bratislave v spolupráci so Slovenským banským múzeom a Bielou nocou predstavujú verejnosti efemérnu umeleckú inštaláciu Afloat, ktorá vznikla v rámci projektu Empatia v umení vďaka finančnej podpore grantov EHP. Putovné dielo môžete vidieť v Banskej Štiavnici, Bratislave a Košiciach. Dielo Afloat reflektuje na tému empatia, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Skutočná empatia však vyžaduje, aby sme vykročili mimo svoje vlastné emócie a dívali sa na veci z pohľadu druhého človeka. Objekt predstavuje monumentálnu vzduchovú inštaláciu, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Tie sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, čo zodpovedá faktu, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľba ale je prirodzeným stavom. Autori pracovali zámerne s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.

Autori diela Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika Moravčíková pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Spoločne vytvorili projekt putovnej efemérnej inštalácie. Doc. Mgr. Bohuš Kubinský predstavuje generáciu slovenských vizuálnych umelcov zameranú predovšetkým na sochárstvo vo veľkom aj malom meradle, menej na klasické žánre – objekty alebo site specific inštalácie; okrem toho sa venuje pedagogickej práci a dizajnu. Ako pedagóg skúma vzťah medzi umeleckým dielom a architektúrou, vzdeláva študentov v umení a podieľa sa na analýze vizuálneho umenia v kontexte súčasného stavebného prostredia.
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. pôsobí k v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry v spojení s modernými technológiami. Venuje sa presahovým výtvarným inštaláciám, vizuálnemu umeniu a kurátorstvu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti skúma vzťah technológií, prezentácie umenia s cieľom vzdelávania širokej verejnosti. Paulína Ebringerová spoločne s Bohušom Kubinským vyučujú na FAD STU predmet Efemérne umenie. Ako pedagogická dvojica majú za sebou viaceré monumentálne inštalácie, ktorými vedú mladú generáciu architektov, dizajnérov a umelcov do života praxe. Jednou z nich je aj tretia spoluautorka diela Monika Moravčíková.

„Empatia je schopnosť vykročiť mimo vlastnú bublinu a vstúpiť do bublín iných ľudí. “ C. Joybell

 

Harmonogram

09. – 12. 2020komunikácia s partnermi a príprava na návrh diela
02. – 05. 2021realizácia konceptu a návrhu diela
06. – 07. 2021realizácia diela
24. 8. - 6. 9. 2021Starý zámok, Banská Štiavnica
17. 9. - 3. 10. 2021Afloat: Biela noc Bratislava
8. 10. - 24. 10. 2021Afloat: Biela noc Košice
12.8. - 13. 8. 2022Grape: Trenčín

Video

vedúci

Kreatívni vedúci

Bohuš Kubinský
Bohuš Kubinský
Paulína Ebringerová
Paulína Ebringerová
partneri projektu:
bielanoc
homelink-muzeum-banska-stiavnica