EEA GrantsEmpathy in Art

Emia

Projekt: Empatia v umení

Integrálnou súčasťou vzdelávacej, umeleckej a vedeckej činnosti na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  je aj vlastná umelecká realizácia študentov v Kreatívnom centre fakulty. Cieľom Kreatívneho centra je priblížiť a sprostredkovať študentom  študijných programov Architektúra a Dizajn nielen tieto umelecké oblasti ale aj iné druhy umenia, a zároveň reflektovať nezaujatosť umenia  prostredníctvom vzdelávacích programov a programov zvyšovania verejného povedomia, a to aj pomocou nových technológií a rôznou formou (workshopy, prednášky, diskusie, divadelné, filmové, hudobné a iné umelecké predstavenia). 

Vychádzajúc z realizovaného výskumu postojovej orientácie študentov vysokých škôl, ktorý poukázal na určitú mieru netolerancie a nenávistných prejavov voči znevýhodňovaným skupinám (najmä cudzinci a utečenci, ale aj sociálne, etnické a iné menšiny), je cieľom Kreatívneho centra vzdelávať študentov vysokých a stredných škôl v oblasti spoločenských, kultúrnych a etických otázok, a to nenásilnou a netradičnou formou. Cieľom centra je pritiahnuť študentov aj z iných umeleckých škôl, ako aj širšiu verejnosť a vytvoriť tak medziodborovú a spoločenskú platformu na neformálne stretnutia, pracovné kontakty a tvorivé aktivity reflektujúce význam rozmanitosti kultúrnych prejavov.

Kreatívne centrum Fakulty architektúry STU sa zapája do grantovej výzvy PODNIKANIE V KULTÚRE, KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLUPRÁCA V KULTÚRE (Granty EHP 2014 – 2021 SLOVENSKÁ REPUBLIKA) s projektom: Empatia v umení (EMIA) s cieľom podporiť rozmanité aktivity centra v jednotlivých umeleckých oblastiach (múzické umenie, vizuálne umenie, reflexiu umenia a kultúry a interdisciplinárne umelecké a teoretické aktivity v kultúrnom a kreatívnom sektore).  

Empatia – vcítenie sa do potrieb užívateľa architektonických objektov a dizajnérskych produktov je jedným zo základných predpokladov profesie architekta a dizajnéra. Empatia – vcítenie sa “do kože” iného, je základným predpokladom prijatia odlišnosti, integrácie marginalizovaných skupín, a aj možným nástrojom boja proti extrémizmu.

Projekt obsahuje 6 základných aktivít:

 1. Tichá generácia – Performatívne umenie s reflexiou nosných tém projektu
 2. Efemérna architektúra – vytvorenie putovného umeleckého diela, s participáciou dizajnérov a architektov
 3. Sadli sme si – formát diskusií o marginalizovaných skupinách so zapojením publika
 4. Projekt 1:1 – workshop – vytvorenie objektu reagujúceho na vandalizmus a bezdomovectvo
 5. Vývoj a predaj produktu pre marginalizované skupiny – workshop zameraný na kooperáciu študentov dizajnu, ekonómie a remeselníkov
 6. Reflexie nórskej architektúry a dizajnu – teoretické prednášky, diskusie a publikácia

Primárnou cieľovou skupinou sú študenti Fakulty architektúry a univerzít všeobecne. Tri aktivity sa zameriavajú na aktívne navrhovanie výrobkov študentmi, zatiaľ čo užívatelia produktov sú marginalizované skupiny (bezdomovci, rómska populácia, zraniteľné sociálne skupiny). Dôležitým rozmerom projektu je zapojenie marginalizovaných skupín ako budúcich klientov do návrhu produktu. Tieto dve kategórie majú charakter vystúpenia a diskusie na rôzne spoločenské témy (seniori, znevýhodnené osoby a osoby so zdravotným postihnutím, LGBT). Jedna aktivita je zameraná na slobodu tvorcu na jednej strane a na jeho spoločenskú zodpovednosť na strane druhej. Vystúpenia a prednášky sú otvorené pre mladých ľudí z iných univerzít a stredných škôl.

Cieľom plánovaných aktivít je najmä budovanie a rozvoj publika Kreatívneho centra v oblasti súčasného umenia a kultúry ako aj podpora bilaterálnej výmeny a spolupráce v oblasti aktivít súčasného umenia s predpokladanými partnermi z EHP:

Bergen School of Architecture (Norway)
Oslo School of Architecture and Design

Kreatívni vedúci

 • Pavel Gregorpamiatkar
 • Henrieta Moravčíkováhistorička architektúry
 • Katarína Smatanováurbanistka
 • Veronika Kotradyováinteriérová architektka
 • Bohuš Kubinskýsochár
 • Paulína Ebringerovádizajnérka
 • Martin Mjartandizajnér
 • Peter Mazalánscénograf
 • Juraj Paučulaprojektový manažér